Urząd czynny
Pon.: 8:00 - 16:00, Wt. - Pt.: 7:00 - 15:00

Kurendy i obwieszczenia


IOŚ.6733.21.2021                                                            Szczytniki, dn. 25 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez  Pana Wojciecha Rakowskiego Energa Invest Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk z dnia 16 listopada 2021 roku., złożonego w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 22 listopada 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN i  budowie słupów  SN, na terenie położonym w miejscowości Radliczyce oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 181/2, 22/2 i 133/1 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki . 

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.20.2021                                                              Szczytniki,dn.24 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 19.2021 znak IOŚ.6733.20.2021 wydaną w dniu 24 listopada 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowie słupów elektroenergetycznych, budowie elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN i budowie elektroenergetycznych wewnętrznych linii zasilających nN, na terenie położonym w Korzekwinie, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 32, 34, 36/2, 36/3, 40, 46, 48, 50, 52, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 123/1, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 126, 127, 128 (obręb Korzekwin).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.16.2021                                                     Szczytniki, dn. 25 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 20.2021 znak IOŚ.6733.16.2021 wydaną w dniu 25 listopada roku po podjęciu postępowania administracyjnego postanowieniem znak IOŚ.6733.16.2021 z dnia 02 listopada 2021roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik, w tym budowie: kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, rurociągów kanalizacji tłocznej, ośmiu przepompowni sieciowych i jednej przepompowni przydomowej, na terenie położonym na działkach nr: 68 ? obręb Michałów Drugi, gm. Opatówek; 299/2, 331/1, 332/2, 343 ? obręb Krowica Pusta, gm. Szczytniki; 10, 11/1, 11/2, 15/21, 16, 21/3, 21/4, 21/7, 25/3, 30/8, 31/1, 36/5, 41, 43, 45/1, 342/3, 342/4, 344/2, 344/3, 143, 154/6, 156, 164, 165, 198, 203/7, 213/1, 213/2, 214 ? obręb Krowica Zawodnia, gm. Szczytniki; 92, 93/1, 94/1, 107/1, 108/1, 204/27, 204/28 ? obręb Szczytniki, gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki                  

Wójt Gminy Szczytniki

/-/Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.19.2021                                                   Szczytniki, dn. 03 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 18.2021 znak IOŚ.6733.19.2021 wydaną w dniu 03 listopada 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia ulicznego, na terenie położonym w Włodzimierzu, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 95, 93, 78/6 (obręb Borek Książęcy).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

    /-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.18.2021                                                             Szczytniki,dn.02 listopada 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 17.2021 znak IOŚ.6733.18.2021 wydaną w dniu 02 listopada 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3105 sieci Play wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. ogrodzeniem, wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją telekomunikacyjną, na terenie położonym w Iwanowicach, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 1360 (obręb Iwanowice).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

    /-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.20.2021                                                        Szczytniki,dn.04 października 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez Arkadiusza Łańducha zam. Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek z dnia 24 września 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie linii kablowej nN, budowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na terenie położonym w miejscowości Korzekwin ? dz. nr 32, 34, 36/2, 36/3, 40, 46, 48, 50, 52, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 123/1, 123/2, 124, 125/1, 125/2, 126, 127, 128 (obręb Korzekwin)gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.19.2021                                                              Szczytniki,dn.27 września 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Oświetlenia Ulicznego i Drogowego z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej, w imieniu którego występuje pełnomocnik Arkadiusz Łańduch z dnia 03.09.2021r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 06.09.2021r.,  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego, na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz (Borek Książęcy), gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 95, 93, 78/6 (obręb Borek Książęcy).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.17.2021                                                              Szczytniki,dn.23 września 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 16.2021 znak IOŚ.6733.17.2021 wydaną w dniu 23 września 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w miejscowości Daniel i w miejscowości Sobiesęki Trzecie, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 175, 139, 323, 322 (obręb Pośrednik) i dz. nr 18/1, 17/2, 17/1, 19, 27 (obręb Sobiesęki III).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.18.2021                                                              Szczytniki,dn.16 września 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek  P4 Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wynalazek 1 w imieniu której występuje pełnomocnik Piotr Marczak, z datą wpływu do Urzędu Gminy w Szczytnikach      w dniu 31.08.2021r.,wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3105 sieci Play wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w miejscowości Iwanowice, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako nr 1360 (obręb Iwanowice) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6721.1.2020.2021                                                                     Szczytniki, dn.27 sierpnia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki uprzejmie informuje Wszystkich Mieszkańców terenu gminy Szczytniki,        o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz?,obejmującego teren położony w północnej części wsi Marchwacz (działka nr 9/1 ? obręb 0010 Krowica Zawodnia), w rejonie Mogiły Pomordowanych Mieszkańców Marchwacza, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, i niezbędnymi dokumentami sprawy szczegółowo określonymi w uchwale Nr XV/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019   roku.

W związku z powyższym Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Marchwacz?,    zostanie  umieszczone:

 • w gazecie ?Ziemia Kaliska?
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
 • na tablicy (lub w innym miejscu widocznym) Sołectwa
 • oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytniki pod adresem: http://www.szczytniki.ug.gov.pl/.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.17.2021                                                               Szczytniki,dn.19 sierpnia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez CONNECT BARTŁOMIEJ PAUŚ Strzyżew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice z dnia 04 sierpnia 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie  elektroenergetycznej  sieci kablowej niskiego napięcia na terenie położonym : w miejscowości Daniel ? dz. nr 175, 139, 323,322 (obręb Pośrednik)gm. Szczytniki i w miejscowości Sobiesęki III dz. 18/1, 17/2, 17/1, 19, 27 (obręb Sobiesęki III) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.14.2021                                                               Szczytniki,dn.23 lipca 2021 roku

K U R E N D A

        że decyzją Nr 15.2021 znak IOŚ.6733.14.2021 wydaną w dniu 23 lipca 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:                                    

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków PS5 polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Popowie, gm. Szczytniki,

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 97/1, 188/2 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.13.2021                                                                  Szczytniki, dn. 23 lipca 2021 roku

K U R E N D A

        że decyzją Nr 14.2021 znak IOŚ.6733.13.2021 wydaną w dniu 23 lipca 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Szczytnikach, gm. Szczytniki,

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 204/25, 204/26, 204/27, 204/28 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.12.2021                                                                  Szczytniki, dn.23 lipca 2021 roku

K U R E N D A

       że decyzją Nr 13.2021 znak IOŚ.6733.12.2021 wydaną w dniu 23 lipca 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

rozbudowie sieci wodociągowej polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej (w ramach rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o przewody rozdzielcze),

na terenie położonym w miejscowości Krzywda, gm. Szczytniki

  Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

           Wójt Gminy Szczytniki

            /-/Marek Albrecht


IOŚ.6733.11.2021                                                                  Szczytniki, dn. 23 lipca 2021 roku

K U R E N D A

że decyzją Nr 12.2021 znak IOŚ.6733.11.2021 wydaną w dniu 23 lipca 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie istniejącej przepompowni ścieków PS4 polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Popowie, gm. Szczytniki,

oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 138/1, 138/4 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

/-/ Marek Albrecht


IOŚ.6733.14.2021                                                                  Szczytniki, dn.01.lipca 2021 roku

K U R E N D A

że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139, w imieniu której występuje pełnomocnik Jarosław Grzelak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska ?PRIMEKO? z siedzibą      w Kaliszu, przy ul. Łódzkiej wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków PS5 polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Popowie, gm. Szczytniki, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 97/1, 188/2 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.13.2021                                               Szczytniki, dn.01.lipca 2021 roku

K U R E N D A

że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139, w imieniu której występuje pełnomocnik Jarosław Grzelak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska ?PRIMEKO? z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Łódzkie wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Szczytnikach, gm. Szczytniki, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 204/25, 204/26, 204/27, 204/28 (obręb Szczytniki).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.12.2021                                                                  Szczytniki, dn.01.lipca 2021 roku

K U R E N D A

że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139, w imieniu której występuje pełnomocnik Jarosław Grzelak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska ?PRIMEKO? z siedzibą      w Kaliszu, przy ul. Łódzkiej wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

rozbudowie sieci wodociągowej polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej (w ramach rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o przewody rozdzielcze),

na terenie położonym w miejscowości Krzywda, gm. Szczytniki

 • oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 46, 672 (obręb Iwanowice).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.11.2021                                                                  Szczytniki, dn.01.lipca 2021 roku

K U R E N D A

że na wniosek Gminy Szczytniki z siedzibą w Szczytnikach 139, w imieniu której występuje pełnomocnik Jarosław Grzelak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska ?PRIMEKO? z siedzibą      w Kaliszu, przy ul. Łódzkiej wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie istniejącej przepompowni ścieków PS4 polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

na terenie położonym w Popowie, gm. Szczytniki, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 138/1, 138/4 (obręb Popów).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEZINY - RGiRL.6733.03.2021.PK z dnia 22 czerwca 2021 roku


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEZINY - RGiRL.6733.03.2021.PK z dnia 25 maja 2021 roku


IOŚ.6733.5.2021                                                              Szczytniki, dn. 27 kwietnia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 5.2021 znak IOŚ.6733.5.2021 wydaną w dniu 27 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska o nazwie ?PKA_SZCZYTNIKI_LIPKA/67651 (w tym kratowej wieży telekomunikacyjnej, urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych, 3 anten radioliniowych, 3 anten sektorowych), na terenie położonym

w miejscowości Lipka, gm. Szczytniki

oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. ew. nr 176/1 (obręb Kościany).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.4.2021                                                                Szczytniki,dn.13 kwietnia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 4.2021 znak IOŚ.6733.4.2021 wydaną w dniu 13 kwietnia 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

budowie doziemnej elektroenergetycznej linii kablowej nN, budowie doziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN, budowie doziemnych elektroenergetycznych kablowych wewnętrznych linii zasilających nN, na terenie położonym w miejscowości Włodzimierz, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 95, 93, 78/6, 78/5, 78/4, 78/3, 44, 75, 74, 76, 73, 72, 71, 68, 67, 66/2, 66/1, 64, 63, 56, 62, 9 (obręb Borek Książęcy)gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.5.2021                                                                Szczytniki,dn.26 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. F. Klimczaka 1 w imieniu której występuje pełnomocnik Krystian Wzientek z dnia 27.02.2021r., z datą wpływu do Urzędu Gminy w Szczytnikach w dniu 10.03.2021r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. wraz z instalacją rodiokomunikacyjną Ornage Polska o nazwie ?PKA_SZCZYTNIKI_LIPKA/67651 (w tym kratowej wieży telekomunikacyjnej, urządzeń technicznych zainstalowanych w szafach technicznych, 3 anten radioliniowych, 3 anten sektorowych), na terenie położonym

w miejscowości Lipka, gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 176/1 (obręb Kościany).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.7.2021                                                                 Szczytniki, dn. 25 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie oświetlenia drogowego  w miejscowości Popów i w miejscowości Szczytniki

na terenie położonym w miejscowości  Popów, Szczytniki  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  225/10 (obręb Popów) gmina Szczytniki,
 • dz. nr  315 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht


IOŚ.6733.6.2021                                             Szczytniki, dn. 25 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie oświetlenia drogowego  w miejscowości Szczytniki

na terenie położonym w miejscowości  Szczytniki  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  172/12 i 138/1(obręb Szczytniki) gmina Szczytniki,

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytnik

Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.4.2021                                                                Szczytniki,dn.17 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 w imieniu której występuje Arkadiusz Łańduch z dnia 02.03.2021r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 03.03.2021r., zmieniony pismem z dnia 12.03.2021r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie doziemnej elektroenergetycznej linii kablowej nN, budowie doziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN, budowie doziemnych elektroenergetycznych kablowych wewnętrznych linii zasilających nN, na terenie położonym

w miejscowości Włodzimierz(obr. Borek Książęcy), gm. Szczytniki oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 95, 93, 78/6, 78/5, 78/4, 78/3, 44, 75, 74, 76, 73, 72, 71, 68, 67, 66/2, 66/1, 64, 63, 56, 62, 9 (obręb Borek Książęcy).

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak

 


IOŚ.6733.2.2021                                                                Szczytniki,dn.16 marca 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 w imieniu której występuje Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 reprezentowana przez Marcina Kolańskiego z dnia 10.02.2021r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.02.2021r., uzupełniony pismem z dnia 24.02.2021r, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowie jednej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafką pomiarową,

 • na terenie położonym  ? dz. nr 44 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Sekretarz Gminy

Dariusz Wawrzyniak

 


IOŚ.6733.2.2021                                                                Szczytniki,dn.24 lutego 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki  podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 w imieniu której występuje Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 reprezentowana przez Marcina Kolańskiego z dnia 10.02.2021r., złożony w Urzędzie Gminy w Szczytnikach w dniu 11.02.2021r., uzupełniony pismem z dnia 24.02.2021r, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowie jednej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN, budowie elektroenergetycznych słupów nN, budowie przedlicznikowych elektroenergetycznych linii kablowych nN wraz z szafką pomiarową,

           na terenie położonym  ? dz. nr 44 (obręb Radliczyce) gm. Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.1.2021                                                                  Szczytniki, dn. 15 lutego 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że  decyzją Nr 1.2021 znak IOŚ.6733.1.2021 wydaną w dniu 15 lutego 2021 roku zakończono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej polegającej na budowie: koryta pod konstrukcję drogi, warstwy wzmacniającej z gruntobetonu, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej i poboczy z kruszywa łamanego na terenie położonym w miejscowości  Szczytniki  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  204/28 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek Albrecht

 


IOŚ.6733.1.2021                                         Szczytniki, dn. 28 stycznia 2021 roku

K U R E N D A

Wójt Gminy Szczytniki podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Szczytniki reprezentowanej przez Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szczytnikach z siedzibą w Szczytnikach 139  z dnia 12 stycznia 2021 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie drogi gminnej  polegającej na budowie: koryta pod konstrukcję drogi, warstwy wzmacniającej z gruntobetonu, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni bitumicznej i poboczy z kruszywa łamanego na terenie położonym w miejscowości  Szczytniki  ? gmina Szczytniki

 • dz. nr  204/28 (obręb Szczytniki) gmina Szczytniki.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytniki

Wójt Gminy Szczytniki

Marek AlbrechtDrukuj  

Zadzwoń

62 762 50 01

Nie wiesz gdzie masz się udać?
Nie wiesz jak załatwić sprawę?
Skontaktuj się z znami! Chętnie pomożemy!

Napisz do na wiadomość

Zapraszamy do napisania wiadomości na adres: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl lub kliknij w ten link i przejdź do formularza kontaktowego - KLIKNIJ TUTAJ

Nasz Newsletter

Zapisz się!

Image
Urząd czynny w godzinach
 • Poniedziałek  
 • Wtorek - Piątek 

Adres: Urząd Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139

Publish modules to the "offcanvs" position.